Nowe kwalifikacje szansą na lepszą pracę

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój2014-2020;
Oś Priorytetowa I. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy,
Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

Udział w projekcie jest bezpłatny

Poradnictwo zawodowe

Obejmuje badanie potrzeb i opracowanie Indywidualnych Planów Działania

Pośrednictwo pracy

Pomoc w wyborze odpowiedniego zawodu i
miejsca zatrudnienia

Szkolenia

Nabycie kwalifikacji zawodowych lub kompetencji potwierdzonych odpowiednim certyfikatem lub uprawnieniem

Staże

Płatne staże zawodowe trwające do 6 miesięcy


Dla kogo?

Projekt przeznaczony jest dla kobiet i mężczyzn, którzy spełniają następujące warunki:

• Wiek 15 – 29 lat (do dnia poprzedzającego dzień 30 urodzin) i zamieszkują na terenie woj. podkarpackiego
• Nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu
• Bez pracy (bierne zawodowo), np. także po studiach dziennych/ zaocznych lub w trakcie studiów zaocznych
• Dodatkowo mogą być także osoby z niepełnosprawnościami


Wymagania

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie we właściwym terminie, prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, których wzory można pobrać ze strony internetowej projektu www.lepszapraca.ida-system.pl w zakładce DOKUMENTY lub otrzymać w biurze projektu.
 
Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną bądź kurierem lub składać osobiście w biurze projektu: Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji, ul. Partyzantów 1a, pok. 310, 35-242 Rzeszów.
 
Wszystkie składane dokumenty rekrutacyjne powinny być wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie, zgodnie z wymogami zawartymi w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie.
 
Po każdej edycji rekrutacji zostanie opublikowana lista rankingowa i ewentualnie lista rezerwowa kandydatów zakwalifikowanych do udziału w projekcie.
 
W razie tej samej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.
 
W przypadku niezakwalifikowania wystarczającej liczby Uczestników w planowanych terminach rekrutacji Realizator Projektu zastrzega sobie możliwość przedłużenia lub zmianę okresu rekrutacji

 

Nie zwlekaj

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Nie zwlekaj