O projekcie

Consulting-Med zaprasza do udziału w projekcie pn. „Nowe kwalifikacje szansą na lepszą pracę”

Celem głównym projektu jest: zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia wśród min. 30 spośród 54 osób młodych objętych projektem, wtym 30 kobiet i 24 mężczyzn biernych zawodowo w wieku 15-29 lat z obszaru woj. podkarpackiego – poprzez realizację dopasowanego do indywidualnych potrzeb Uczestnika programu aktywizacji zawodowej. Uczestnicy nabędą wiedzę i kwalifikacje zwiększające możliwości zatrudnienia.

Grupa docelowa:

Grupa docelowa to 54 osoby spełniające następujące warunki:
a. w wieku 15 – 29 lat, zamieszkujące (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na terenie województwa podkarpackiego
b. nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu
c. bez pracy (bierne zawodowo)
d. ale także osoby z niepełnosprawnościami.

Udział w projekcie jest bezpłatny, koszty związane z realizacją form wsparcia, współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Warunkiem udziału kandydatów w procesie rekrutacji jest złożenia we właściwym terminie prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych, których wzory można otrzymać w biurze projektu lub pobrać ze strony internetowej projektu: www.lepszapraca.ida-system.pl – w zakładce DOKUMENTY.

Dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną bądź kurierem lub składać osobiście w biurze projektu.

Planowane wsparcie:

1. Poradnictwo zawodowe wraz z identyfikacją potrzeb i opracowaniem tzw. Indywidualnych Planów Działania (IPD) – nabycie umiejętności planowania kariery zawodowej i umiejętności społeczno-zawodowych koniecznych do podjęcia i utrzymania zatrudnienia

2. Pośrednictwo pracy – pomoc uczestnikom projektu w znalezieniu pracy, kontakty z pracodawcami

3. Szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe (nabycie, podwyższenie lub dostosowywanie kompetencji lub kwalifikacji zaw. niezbędnych na rynku pracy, w zależności od potrzeb i predyspozycji osób uczestniczących w projekcie oraz potencjalnych pracodawców)

4. Staże zawodowe (6 miesięcy) umożliwiające nabycia doświadczenia zawodowego.

Dodatkowe wsparcie
Zwrot kosztów dojazdu na poradnictwo zawodowe, na szkolenia oraz staże, stypendium szkoleniowe w trakcie udziału w szkoleniach, stypendium stażowe oraz zwrot kosztów opieki nad dziećmi lub innymi osobami zależnymi w trakcie odbywania stażu.

Kontakt
Instytut Doskonalenia Kadr i Administracji
Biuro Projektu: ul. Partyzantów 1A, pok. 310, 35-242 Rzeszów
tel. 533 130 230
e-mail: lepszapraca@ida-system.pl